Reakce na FB komunikaci

O NÁS

Tělovýchovná jednota Šumperk provozuje řadu sportovišť a sportovní oddílů. Atletika, basketbal, házená, gymnastika a další. Rezervujte si sportovní hřiště, haly a tělocvičny v Šumperku.

Město Šumperk leží v podhůří Jeseníků, ve vzdálenosti 10 km jsou Velké Losiny, lázeňská obec s termálním koupalištěm, zámkem, továrnou na výrobu ručního papíru atd.

Služby

Soustředění

Možnost uspořádání sportovních soustředění v areálu Tyršova stadionu v Šumperku, jehož součástí je řada sportovišť.

Sportoviště

Využívat můžete víceúčelovou sportovní halu, fotbalová hřiště, atletickou dráhu a další.

Ubytování

Možnosti ubytování v hotelu SPORT pro až 40 osob nebo ubytování v předsálí tělocvičny nebo gymnastickém sále ve vlastních spacích pytlích na karimatkách.

Stravování

Stravování obědy v závodní jídelně podniku Pars nova a.s., nebo stravování v hotelu SPORT.

Nákup sekacího stroje byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje a města Šumperk.

Partneři

Na sportovní činnost, provoz a údržbu TJ Šumperk, z.s. finančně přispívají

Odkazy

GDPR

Deklarace o ochraně osobních údajů

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (našich členů, hráčů, funkcionářů nebo obchodních partnerů) a celé sportovní veřejnosti, že spolek TJ Šumperk, z.s. respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení.  TJ Šumperk, z.s., ujišťuje veřejnost o zákonnosti  svých postupů a zavazuje vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů  v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

TJ Šumperk, z.s. v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR. Jedná se o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, dále také Vaše kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a obdobné údaje.

Vaše identifikační osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vedení své členské základny, také za účelem doložení naší členské základny v rámci struktury příslušného sportovního svazu a ČUS a příslušnému orgánu státní správy a samosprávy, jakož i kontroly Vaší totožnosti při konání sportovních utkání. Vaše kontaktní údaje zpracováváme za účelem snadné komunikace s Vámi.

Proč zpracováváme Vaše údaje

Nejčastějším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, případně plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech klubu, příslušného svazu a ČUS, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu. Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese tjsumperkl@email.cz. Upozorňujeme, že můžeme smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsme pozbyli právní titul.

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty

TJ Šumperk, z.s. tímto ujišťuje, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, TJ Šumperk, z.s. se zavazuje se smluvními stranami uzavřít smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty příslušnému sportovnímu svazu, příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, výkonnému výboru České unie sportu a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. TJ Šumperk, z.s. disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Udělení souhlasu

S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.

Vaše práva

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:

  1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo po TJ Šumperk, z.s. požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
  • Právo na přesnost osobních údajů. TJ Šumperk, z.s. přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. TJ Šumperk, z.s. má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.
  • Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby TJ Šumperk, z.s. vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je Tělovýchovné jednotě Šumperk z.s. povinna Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
  • Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.
  • Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování    

osobních údajů. V případě vznesení námitky TJ Šumperk, z.s. přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Schválila: Jarmila Hynková, předsedkyně TJ

Rekonstrukce

Rekonstrukce